Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI W MINDLOW

1 września 2017 roku

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin definiuje zasady świadczenia drogą elektroniczną usługi Mindlow (zwanej dalej „Usługą”), na rzecz osób fizycznych, prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Klientami”) przez Usługodawcę – Mindlow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Rzeczna 104), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000685082, NIP: 6292481103, REGON: 367674027.

1.2 Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem Klienta do skorzystania z Usługi jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem oraz zaakceptowanie go w całości.

1.3. W momencie akceptacji Regulaminu zawarta zostaje umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem o świadczenie usługi Mindlow drogą elektroniczną.

1.4. Usługa Mindlow świadczona jest w trzech wariantach, wskazanych w Cenniku pod adresem http://mindlow.pl/cennik/.

 

2. USŁUGA

2.1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta, drogą elektroniczną, zestaw usług wskazanych poniżej, zwanymi łącznie w niniejszym Regulaminie Usługą bądź Usługą Mindlow.

2.2. Usługa polega w szczególności na udostępnieniu Klientowi:

2.2.1. Świadczeniu wsparcia i konsultingu,

2.2.2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,

2.2.3. Pomoc klientom w zdefiniowaniu i poprawieniu błędów związanych ze sprzedażą internetową,

2.2.4. Rekomendowanie narzędzi pod automatyzację procesów biznesowych i marketingowych,

2.2.5. Świadczenie wsparcia marketingowego,

2.3. Zakres wskazanych wyżej poszczególnych usług zależy od wybranego przez Klienta pakietu zgodnie z opisanym na http://mindlow.pl/cennik/. Klient jest świadom, iż w wybranym przez niego pakiecie niektóre usługi mogą być niedostępne bądź ograniczone.

2.4. Klient może poprzez dowolnie zmieniać i wybierać warianty Usługi, jednakże przejście z wariantu płatnego na bezpłatny nie rodzi obowiązku ze strony Usługodawcy do zwrotu całości lub części opłaty.

 

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Usługodawca informuje, iż dla poprawnego działania Usługi konieczne jest minimum:

3.1.1. Co najmniej jedno aktywne konto e-mail;

3.1.2. Co najmniej jeden aktywny numer telefoniczny.

 

4. KORZYSTANIE Z USŁUGI

4.1. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz dokonaniem opłaty za wybrany pakiet, Usługodawca rozpoczyna świadczenie na rzecz Klienta Usługi, a co za tym idzie skontaktuje się telefonicznie lub poprzez e-mail i ustali termin pierwszej wideorozmowy.

4.2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w szczególności dotyczących świadczenia usług droga elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych oraz do zachowania w tajemnicy indywidualnych danych umożliwiających logowanie Klienta na jego Konto.

4.3. Ponadto Klient zgadza się na:

4.3.1. Otrzymywanie wystawianych przez Usługodawcę faktur VAT droga elektroniczną, na adres e-mail podany podczas zakupu pakietu;

4.3.2. Otrzymanie wiadomości od Usługodawcy na podane podczas rejestracji adresy e-mail oraz numer telefonu dotyczących wszelkich utrudnień, zmian czy przerw technicznych w korzystaniu z Usługi,

4.3.3. Usługodawca prezentował jego nazwę, firmę bądź logo w materiałach marketingowych, a zwłaszcza w opracowywanych studiach przypadku (tzw. case study).

4.3.4. Klient zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w formie newslettera.

4.3.5. Klient oświadcza, że Usługę wykorzystuje bezpośrednio do celów związanych z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

5. PŁATNOŚCI

5.1. W przypadku wyboru jednego z pakietów Usługi, Usługa świadczona jest dopiero po dokonaniu opłaty przez Klienta.

5.2. Opłat dokonać można przy pomocy przelewu bankowego, karty kredytowej, karty debetowej, a także innych zleceń płatniczych dokonywanych przy pomocy instytucji płatniczych lub instytucji pieniądza elektronicznego działających zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Usługodawca zobowiązuje się umożliwić dokonywanie tzw. szybkich płatności za pośrednictwem strony www.mindlow.pl.

5.3. Wysokość opłaty za poszczególne pakiety Usługi określona jest w Cenniku pod adresem http://mindlow.pl/cennik/, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Są to każdorazowo ceny netto za miesięczny okres korzystania z Usługi.

5.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Cenniku w każdym czasie.

5.6. Wykonane za zamówione Usługi płatności nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa lub wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie.

5.7. Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w ciągu 7 dni od dni otrzymania płatności. Przed otrzymaniem płatności Usługodawca może wystawić fakturę VAT pro forma.

 

6. OBSŁUGA KLIENTA I REKLAMACJE

6.1. Klient może kontaktować się ze spółką przy pomocy poczty e-mail, Chatu lub telefonicznie. Poza dniami, które zgodnie z polskim prawem są ustawowo uznane za wolne od pracy.

6.2. Klient, chcący złożyć reklamację Usługi, powinien podać w zgłoszeniu co najmniej nazwę swojej firmy oraz dokładny opis wady utrudniającej lub uniemożliwiającej korzystanie z Usługi.

6.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia jej złożenia. Z tym, że w razie niedokładnego opisu wady, Usługodawca może żądać doprecyzowania reklamacji, a wtedy wyżej wymieniony termin biegnie od dnia pełnego i precyzyjnego zgłoszenia reklamacji.

6.4. Brak odpowiedzi Usługodawcy w wyżej wymienionym terminie uważa się za uznanie reklamacji.

6.5. W ramach uznanej reklamacji Usługodawca nie może zwrócić część miesięcznej opłaty za korzystnie z Usługi, bądź też obniżyć opłaty w kolejnych miesiącach, proporcjonalnie do czasu w jakim korzystanie z Usługi było utrudnione lub niemożliwe

 

7. ROZWIĄZANIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

7.1. Umowę o świadczenie Usługi Mindlow zawarto na czas nieoznaczony.

7.2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi, nie powoduje to jednak obowiązku ewentualnego zwrotu przez Usługodawcę zapłaconej opłaty w żadnej części. W pozostałym zakresie Strony winny zwrócić sobie to co świadczyły.

7.3. W celu złożenia rezygnacji z Usługi, Klient powinien zlikwidować Konto poprzez kontakt ze Usługodawcą.

7.4. Usługodawca posiada prawo, aby wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili, bez określania przyczyny oraz bez żadnych terminów wypowiedzenia. W takim przypadku prawo do Usługi wygasa natychmiastowo, a Usługodawca zwraca Klientowi część opłaty.

7.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Regulaminu, zablokowania Usługi częściowo lub całości oraz do odmowy świadczenia Usług Klientowi
w przyszłości, w przypadku, gdy Klient rażąco narusza któreś z postanowień Regulaminu.

7.6. Zakończenie Umowy nie jest równoznaczne ze zwolnieniem Klienta z obowiązku zapłaty wymagalnych już wierzytelności oraz opłat, które naliczone zostaną za korzystanie przez z Usługi do momentu wygaśnięcia niniejszej Regulaminu.

 

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

8.1. Dane osobowe zostają przetworzone przez Usługodawcę według zasad określonych w Polityce Prywatności.

8.2. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Klienta przy pomocy Usługi są przechowywane zgodnie z Regulaminem powierzenia danych osobowych poniżej.

 

9. DANE OSOBOWE

9.1. Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy, w zakresie wynikającym z Regulaminu. W szczególności chodzi o zbierane przez Administratora a przechowywane przez Procesora w systemie CRM dane osobowe klientów i potencjalnych klientów Administratora, a także ewentualne dane osobowe przekazywane w trakcie nagrywanych przez Administratora rozmów telefonicznych, jeśli są one przechowywane przez Procesora.

9.2. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Regulaminie, Ustawie i wydanych na jej podstawie odpowiednich aktach wykonawczych. Powierzone Procesorowi na podstawie Regulaminu dane osobowe będą przetwarzane na terytorium państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9.3. Strony zgodnie oświadczają, że administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy powierzonych do przetwarzania Procesorowi na podstawie niniejszej Regulaminu jest Administrator danych.

9.4. O celach i środkach przetwarzania powyższych danych osobowych decyduje wyłącznie Administrator danych. Procesor jest podmiotem, o którym mowa w art. 31 ust. 1 Ustawy.

9.5. Zakres powierzonych Procesorowi do przetwarzania danych osobowych obejmuje następujące dane osobowe klientów korzystających lub zamierzających korzystać z usług świadczonych przez Administratora danych:

9.5.1. Nazwisko i imię

9.5.2. Adresy poczty elektronicznej

9.5.3. Numer telefonu

9.6. Powierzenie, o którym mowa w niniejszej Umowie obejmuje przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez Procesora następujących czynności:

9.6.1. Przechowywanie danych osobowych w systemach CRM zintegrowanych z Usługą o której mowa w Umowie Głównej,

9.6.2. Wykonywanie kopii zapasowych danych osobowych,

9.6.3. Przechowywanie nagranych rozmów telefonicznych w których podawane są dane osobowe.

9.7. Procesor jest uprawniony przetwarzać powierzone jej przez Administratora danych dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacją niniejszej Regulaminu i Regulaminu Głównej. Szersze przetwarzanie wymaga zmiany niniejszej Regulaminu.

9.8. Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnicą objęte są również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

9.9. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych w ramach każdego z przekazanych Procesorowi zbiorów danych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9.10. W przypadku podjęcia przez osobę trzecią działań prawnych wobec Procesora i/lub Administratora danych związanych z naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się współpracować w celu podjęcia stosownych kroków prawnych zmierzających w szczególności do oddalenia bądź odrzucenia przez właściwy sąd roszczeń osoby trzeciej, wniesienia środka odwoławczego lub zawarcia ugody jak również innych działań prawnych.

 

 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1. Klient przyjmuje, że Usługodawca oferuje Usługę „w stanie takim, w jakim się znajdują” (tzw. as is), bez występowania gwarancji, zarówno dorozumianych, jak i wyraźnych.

10.2. Wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi oraz stron internetowych ponosi Klient. Klient odpowiada za wszelkie przesłane treści oraz prowadzone rozmowy w trakcie korzystania z Usługi.

10.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie, niezależnie od niego szkody (zwłaszcza takie, jak: straty z tytułu zysku, przychodu, odsetek oraz pozostałych straconych korzyści) z wykluczeniem przypadków zawinionego bądź rażąco niedbałego działania lub zaniechania.

10.4. Odpowiedzialność Usługodawcy, bez względu na liczbę i podstawę roszczeń Klienta lub osób trzecich, ogranicza się do łącznej kwoty wpłaconej przez Klienta w ramach zapłaty za Usługę
w czasie jednego miesiąca, który bezpośrednio poprzedza datę, zgłoszenia roszczeń wobec Usługodawcy. Zawierając niniejszą Umowę, Klient zwalnia Usługodawcę z ponoszenia odpowiedzialność finansowej przekraczającej wyżej zakreślony limit.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie. Usługodawca zobowiązuje się zawiadomić Klienta o wszelkich zmianach w Regulaminie w okresie 3 dni roboczych przed wprowadzeniem tychże zmian.

11.2. Usługodawca zawiadamia Klienta o zmianach poprzez zamieszczenie stosownej informacji oraz zaktualizowanie Regulaminu widniejącego w Koncie Klienta oraz na stronie www.mindlow.pl

11.3. Wobec wszystkich spraw wszczętych oraz niezakończonych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu wówczas obowiązującego.

11.4. Klient ma możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Regulaminu, pod warunkiem, że nie istnieją żadne wymagalne wierzytelności Usługodawcy wobec Klienta, a osoba na którą mają zostać przeniesione prawa nie jest postawiona w stan likwidacji ani upadłości, oraz za zgodą Usługodawcy. Zgoda taka może być wydana także w formie wiadomości e-mail.

11.5. W kwestiach nieustalonych w Regulaminie, zastosowanie odnajdują obowiązujące powszechnie przepisy polskiego prawa. Wszelakie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem poddane zostaną rozstrzygnięciu sądowemu sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.

11.6. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku.